Drinkwater

Het sinds 2011 geldende Drinkwaterbesluit stelt strenge eisen aan het beheer en de inrichting van collectieve voorzieningen voor waterproductie en collectieve leidingnetten voor waterdistributie. Monsterneming, metingen en analyse mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, zoals het onze. Regionale afdelingen van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)zien toe op de naleving van de wettelijk eisen.

Uitvoering modelmeetprogramma Drinkwaterbesluit

De normen voor de chemische en microbiologische parameters, de meetfrequenties en de plaatsen van monsterneming zijn in de wet aangegeven in zes modelmeetprogramma’s. Afhankelijk van uw installatie hebt u met één of meer van deze programma’s te maken:

1 a. Zelfstandige collectieve watervoorziening (eigen winning)met grondwater als grondstof.
1 b. Zelfstandige collectieve watervoorziening (eigen winning) met oppervlaktewater als grondstof.
2 a. Drinkwater dat in eigen beheer wordt onthard.
2 b. Drinkwater dat in eigen beheer andere behandelingen dan ontharding ondergaat.
3. Drinkwater dat via een collectief leidingnet in een gemiddelde hoeveelheid van meer dan 100 m³ per dag wordt gedistribueerd (zonder behandeling).
4. Warmwatervoorziening of collectief leidingnet waarmee dagelijks gemiddeld meer dan 30 m³ warm tapwater wordt geproduceerd c.q. gedistribueerd.

Opstellen meetprogramma’s en rapportage aan ILT

Bij veel laboratoria houdt de dienstverlening op bij meten en analyseren. Wij gaan graag een stap verder. Wij helpen u met het opstellen van de meetprogramma’s en de voorstellen die aan ILT worden voorgelegd. Ook door het rechtstreeks aan ILT toezenden van de jaarrapportages kunnen we u veel werk uit handen nemen. Omdat de meetprogramma’s onderdelen bevatten die in een cyclus van meerdere jaren moeten worden uitgevoerd, bieden we u een meerjarencontract aan. Vanzelfsprekend tegen een concurrerende prijs.

Snelle rapportage afwijkingen met advisering over maatregelen

Metingen, geur, kleur en smaak kunnen duiden op een afwijking. In geval van ernstige afwijkingen wachten wij nooit tot het meetrapport is opgesteld; wij brengen u daar onmiddellijk van op de hoogte. Ook geven we aan welke acties er richting ILT genomen moeten worden en welke herstelmaatregelen er getroffen moeten worden. Zo weet u zeker dat er geen tijd verloren gaat en risico’s tot het uiterste worden beperkt.

Technologische ondersteuning watervoorziening 

Bij WLN beschikken we niet alleen over biologische en chemische kennis. Ook over de technologische kant van een eigen watervoorziening weten we alles. Daarom kunnen wij u uitstekend van dienst zijn bij de aanschaf en het ontwerp van installaties, de implementatie van nieuwe applicaties en het totale beheer.