Legionella beheersing drinkwaterinstallaties
donderdag, 6 april 2017

Het beheer van de drinkwaterinstallaties bestaat uit verschillende onderdelen: het uitvoeren van een Legionella risico inventarisatie, het opstellen en uitvoeren van een legionella beheersplan en het oplossen van problemen.

Legionella risico inventarisatie (RI)

‘Ontzorging’ wat betreft het beheer van een drinkwaterinstallatie begint bij het in kaart brengen van de installatie. Dit betekent dat de gehele drinkwaterinstallatie wordt nagelopen op risicoplaatsen voor legionellagroei. Indien er risico’s worden gevonden zijn er twee mogelijkheden: de risicoplaats wordt weggehaald of, als dit niet mogelijk is, worden er beheersmaatregelen genomen om legionellagroei te voorkomen. Dat laatste houdt vaak in dat er periodiek gespoeld moet worden.
Ook kunnen door middel van het plaatsen van terugstroombeveiligingen risicovolle onderdelen van een drinkwaterinstallatie, zoals brandslanghaspels, worden geïsoleerd.
Tijdens een risico inventarisatie wordt tevens per tappunt  bekeken hoe hoog het waterverbruik is. Wanneer een tappunt (te) weinig wordt gebruikt zal periodiek gespoeld moeten worden. Stilstand en/of opwarming van water kan er namelijk voor zorgen dat (legionella) bacteriën zich gaan vermenigvuldigen in de leidingen.
Het resultaat van een risico inventarisatie bestaat uit een rapport waarin alle aspecten met betrekking tot mogelijke legionellagroei staan beschreven. Vanuit een risico inventarisatie wordt een beheersplan geschreven.

Legionella beheersplan

In een beheersplan Legionella staan alle werkzaamheden vermeld die periodiek uitgevoerd moeten worden om legionellagroei te voorkomen. Zo moeten weinig gebruikte tappunten wekelijks worden gespoeld. Elke maand moeten temperatuurmetingen worden uitgevoerd van zowel warm- als koud water en van de ruimtes. Elk half jaar moeten uit een aantal representatieve tappunten legionella monsters worden genomen. Het aantal monsters dat wettelijk moet worden genomen is afhankelijk van de grootte van de drinkwaterinstallatie. Tot slot moeten de aanwezige terugstroombeveiligingen (keerkleppen) elk jaar worden gecontroleerd op juiste werking en zo nodig vervangen. Extra aandachtspunt zijn zogenaamde mengleidingen. Dat zijn drinkwaterleidingen waarvan de watertemperatuur altijd rond de 40oC ligt, zoals de toevoerleiding naar douches van bijvoorbeeld een zwembad. Dergelijke leidingen moeten elke dag gespoeld worden met water met een temperatuur hoger dan 60oC. De legionella bemonsteringen en de keerklepcontroles kunnen door WLN worden uitgevoerd.

Thermisch-, en chemisch reinigen

Mocht er zich, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een besmetting voordoen dan zullen de drinkwaterleidingen inwendig gereinigd moeten worden. Ten eerste wordt dan gedurende een vastgestelde duur de betreffende drinkwaterleidingen gespoeld met heet water (watertemperatuur boven 60oC).  Alle leidinggedeelten en tappunten moeten met dit hete water gespoeld worden. Dit noemen we een thermische reiniging.
Wanneer na heronderzoek blijkt dat de thermische reiniging niet afdoende is geweest, zal de installatie mogelijk chemisch gereinigd moeten worden. Bij een chemische reiniging wordt de gehele biofilm, die aan de binnenkant van een drinkwaterleiding aanwezig is, door spoelen met chemicaliën (zoals chloorbleekloog of waterstofperoxide) verwijderd. WLN schakelt voor deze specialistische klus een betrouwbare partner in.
Voor meer informatie over het beheer van drinkwaterinstallaties kunt u contact opnemen met Harm de Kleine. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 050 – 402 21 40 of via mailadres h.d.kleine@wln.nl