Nieuws en actualiteiten
dinsdag, 6 februari 2018

In Leeuwarden, Groningen en Assen is de toepasbaarheid van sensortechnologie voor het sturen van rioolwater op basis van waterkwaliteit onderzocht. Met als doel optimalisering van de hydraulische capaciteit van gemengde rioolstelsels en de ontvangende RWZI’s. Uit de resultaten blijkt dat Lees verder >

dinsdag, 21 november 2017

Remon Oxidator op BZG-lijst voor waterzuivering glastuinbouw WLN heeft in samenwerking met het CEW in Leeuwarden het nieuwe systeem van Remon Waterbehandeling getest waarmee spuiwater uit de glastuinbouw volgens de nieuwste richtlijnen kan worden gezuiverd. De testen toonden aan dat het systeem, de Lees verder >

donderdag, 2 november 2017

Op 7 november organiseren de waterschappen en drinkwaterbedrijven uit Noord-Nederland de Regiobijeenkomst Medicijnresten uit Water in Drachten. Genodigden (Huis)artsen en apothekers uit Noord-Nederland zijn uitgenodigd voor een verkenning van de oplossingen en kansen om het probleem van medicijnresten in het water aan Lees verder >

dinsdag, 31 oktober 2017

Hoe presteren de verschillende onderdelen van onze waterzuivering en wat kunnen we doen om de zuivering te verbeteren? Deze vraag werd door Zeehondencentrum Pieterburen voorgelegd aan WLN. Door een zogeheten zuiveringstechnologische scan uit te voeren bood WLN inzicht in het Lees verder >

dinsdag, 18 juli 2017

Hilde Prummel (l) en Willemien Bosch van NEN (bron: Vewin) Schoon en veilig drinkwater is geen vanzelfsprekendheid. Om zeker te weten of ons water veilig of schoon is wordt de kwaliteit van het water onderzocht: 24/7 van bron-tot-tap. De wijze waarop Lees verder >

dinsdag, 18 juli 2017

Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar Lees verder >

donderdag, 15 juni 2017

In de nieuwste editie van de Waterspiegel, een publicatie van de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin, wordt stap voor stap uitgelegd hoe de Nederlandse drinkwatersector van grond- en oppervlaktewater kraanwater maakt en welke zaken van belang zijn bij dit voor Lees verder >

vrijdag, 9 juni 2017

In het kader van de promotie van Jantinus Bruins zijn wederom artikelen verschenen in wetenschappelijke tijdschriften. Zijn onderzoek is gericht op de processen en mechanismen die betrokken zijn bij de start van de mangaanverwijdering uit grondwater. Door de inzichten uit Lees verder >

donderdag, 1 juni 2017

Let op! Datumwijziging Themadag “Waterkwaliteit in de Maritieme sector” Deze wordt verplaatst naar het najaar. Nader bericht volgt!  

vrijdag, 19 mei 2017

De Vitaliteitsstrijd De Friesland Zorgverzekeraar en VNO-NCW zijn gestart met De Vitaliteitsstrijd. Vier zeer uiteenlopende bedrijven gaan de strijd met elkaar aan: UCC Coffee Benelux, La Hacienda, Bentacera en WLN BV. Deze bedrijven hebben ieder € 2.500,- gewonnen. Op de site van Lees verder >

Sensortechnologie voor sturen rioolwater

In Leeuwarden, Groningen en Assen is de toepasbaarheid van sensortechnologie voor het sturen van rioolwater op basis van waterkwaliteit onderzocht. Met als doel optimalisering van de hydraulische capaciteit van gemengde rioolstelsels en de ontvangende RWZI’s. Uit de resultaten blijkt dat het real-time sturen van rioolwater in gemengde stelsels op basis van waterkwaliteit kansen biedt in specifieke situaties.

Over het onderzoek en de resultaten verscheen onlangs een uitgebreid artikel van Astrid Mous en Peter van der Maas (WLN) in H2O, maandblad voor de watersector. Lees hier het volledige artikel

sensortechnologie voor rioolstelsels

Hoewel steeds meer regenwater apart wordt ingezameld via regenwaterriolen, wordt een groot deel van het regenwater nog ingezameld via gemengde rioolstelsels. Bij hevige neerslag worden deze rioolstelsels hydraulisch zwaar belast. Met als gevolg dat er lozingen van overtollig rioolwater op oppervlaktewater (overstorten) plaatsvinden en de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zwaar worden belast, waardoor de zuiveringsprestaties vaak verminderen. Dit kan mogelijk worden verbeterd door op bepaalde locaties bewust verdund rioolwater over te storten op (ruim) oppervlaktewater, mits de waterkwaliteit dat toelaat.

Een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden, de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân en de waterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen heeft oriënterend onderzoek gedaan naar de potentie van online waterkwaliteitsmonitoring van rioolwater in gemengde stelsels. De online waterkwaliteitsmonitoring was gebaseerd op geleidbaarheid (elektrisch geleidingsvermogen, EGV) en troebelheid, als surrogaatparameters voor biologisch zuurstofverbruik (BZV), stikstof (N-Kjeldahl), fosfaat (P-totaal) en onopgeloste bestanddelen.

Meten is weten
Tijdens het onderzoek is een meetcampagne uitgevoerd in de gemeenten Leeuwarden, Assen en Groningen. Bij elke locatie zijn sensoren (geleidbaarheid en troebelheid) geplaatst voor de overstort en/of bij het centrale inzamelpunt van een bemalingsgebied. Tevens is de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater en het effect van overstort gemonitord. Daarnaast is met behulp van berekeningen globaal geschat op welke locaties en in welke mate winst is te behalen met het bewust overstorten op basis van waterkwaliteit.

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het real-time sturen van rioolwater in gemengde stelsels op basis van waterkwaliteit kansen biedt in specifieke situaties:

  • Eenvoudige sensoren op basis van troebelheid en geleidbaarheid kunnen dienen als indicator voor de kwaliteit van rioolwater, onder voorwaarde dat deze zo geplaatst zijn dat er continu watercontact en er voldoende doorstroming is. Mogelijk bieden softsensoren op basis van neerslag- en/of niveaumeters aantrekkelijke alternatieven.
  • Overstorten leiden altijd tot een tijdelijke verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit, ook wanneer het rioolwater sterk (> 90%) is verdund met regenwater. De mate waarin concentraties worden verhoogd, evenals de periode van verhoging, varieert per parameter en is afhankelijk van lokale condities, zoals het volume en de doorstroming van het ontvangende oppervlaktewater.
  • De meerwaarde van sturing van rioolwater op kwaliteit is afhankelijk van de lokale situatie. Bij goed gedimensioneerde en ontworpen stelsels (basisinspanning) lijkt de winst van gecontroleerde overstort (bijvoorbeeld via sturing van gemalen) op basis van waterkwaliteit beperkt. Echter, op locaties waar verhoging van de afvoercapaciteit tijdens regenweersituaties gewenst is en waar ruim oppervlaktewater aanwezig is, kan het een aantrekkelijke oplossing zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Astrid Mous A.Mous@wln.nl of Peter van der Maas P.vd.Maas@wln.nl.

Remon Oxidator: Erkende waterzuivering glastuinbouw

Remon Oxidator op BZG-lijst glastuinbouw

Remon Oxidator op BZG-lijst voor waterzuivering glastuinbouw

WLN heeft in samenwerking met het CEW in Leeuwarden het nieuwe systeem van Remon Waterbehandeling getest waarmee spuiwater uit de glastuinbouw volgens de nieuwste richtlijnen kan worden gezuiverd. De testen toonden aan dat het systeem, de Remon Oxidator, ruimschoots voldoet aan de nieuwe wettelijke normen. De Remon Oxidator is inmiddels (per 9 november 2017) op de BZG-lijst met erkende zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw geplaatst. Hiermee heeft Remon Waterbehandeling een erkend, nieuw succesvol waterzuiveringssysteem op de markt gebracht.

De glastuinbouw moet per 1 januari 2018 aan nieuwe normen voldoen voor het lozen van spuiwater: tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen en tenminste 99,5% van het in het spuiwater aanwezige imidacloprid moet verwijderd zijn voordat het water geloosd mag worden. Om het spuiwater volgens de nieuwste richtlijnen te zuiveren ontwikkelde Remon Waterbehandeling de Remon Oxidator. Dit systeem maakt gebruik van een combinatie van waterstofperoxide en lagedruk UV om de in het spuiwater aanwezige gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Voordat een dergelijk nieuw systeem echter in de praktijk mag worden gebruikt, dient het te worden goedgekeurd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Voor deze goedkeuring is het vereist om testen uit te voeren volgens een meetprotocol. De door WLN opgestelde rapportage van deze testen is opgestuurd naar het BZG en is inmiddels goedgekeurd.