WLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan met diethylether extraheerbare verbindingen in water met behulp van on-column injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie (QQQ).eigen methode
Beginsel:Aan een monster wordt NaCl, natriumtartraat, methanol, extractiemiddel en interne standaarden toegevoegd. Na extractie wordt het extractdoor middel van een PTV injectie, capillaire gaschromatografie en massaselectieve detectie (triple quad) onderzocht. Identificatie en kwantificering vindt plaats d.m.v. zo specifiek mogelijke massa overgangen, door vergelijking van de retentietijden en oppervlaktes. Hierbij wordt gecorrigeerd voor de interne standaarden. Met uitzonderingvan PCB-29 zijn deze gelabeld.
Bepaling:Chloorbestrijdingsmiddelen
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.02 - 0.05 μg/l, component afhankelijk
Herhaalbaarheid:maximaal 25%
Reproduceerbaarheid:maximaal 25%
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
eigen methode: (RG = 0.02 μg/l)a-HCH; b-HCH; d-HCH; g-HCH (lindaan); HCB; Pentachloronnitrobenzene(PCNB); dichlobenil; aldrin; dieldrin; endrin; heptachloor; cis-heptachloorepoxide; trans-heptachloorepoxide; a-endosulfan; b-endosulfan; op-DDE; pp-DDE; op-DDD; pp-DDD; op-DDT; pp-DDT; pentachloorbenzeen; tecnazeen; propachloor; alachloor; metazachloor; cis-permethrin; trans-permethrin; 2,6-dichloor-4-nitroaniline (Dichloran); metolachloor; isobenzan (telodrin); mirex; methoxychloor; pentachlooraniline; PCB-28; PCB-52; PCB-101; PCB-118; PCB-138; PCB-153; PCB-180; isodrin; vinchlozolin; cis-chloordaan; trans-chloordaan; e-HCH
eigen methode: (RG = 0.05 μg/l)2,6-dichloorbenzamide (BAM)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-10-2019 23:15:56 ]