WLN-CA.W.22.2Bepalen van electrische geleidbaarheidconform NEN-ISO 7888
Beginsel:In een elektrolytoplossing wordt de elektrische stroom geleid door de positieve en negatieve ionen. Bij elektrolytoplossingen als geleider wordt niet gerekend met de weerstand (eenheid ohm ), maar met dereciproke waarde, de geleiding. Binnen bepaalde grenzen bestaat er een rechtlijnig verband tussen (soortelijke) geleiding en ionenconcentratie. Het EGV is onder meer afhankelijk van de temperatuur van deoplossing. De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een waarde bij 20.0°C. Het EGV wordt na 30 seconden conductometrisch bepaald met behulp van een dompelelektrode.
Bepaling:Elektrisch geleidend vermogen bij 20 C, laag niveau
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.5 uS/cm
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Plastic , helder , 300 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 20-04-2021 23:16:09 ]