WLN-CO.W.37.1Het bepalen van het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen m.b.v. GC-MSeigen methode
Beginsel:Dit voorschrift beschrijft een methode voor de bepaling van de gehaltes van PAK in grond- en afvalwater. Aan een vial wordt monster, hexaan en interne standaarden toegevoegd. Na extractie wordt het extract door middel van on-column injectie, capillaire gaschromatografie en massaselectieve detectie onderzocht. Identificatie en kwantificering vindt bij voorkeur plaats met 3SRM?s, door vergelijking van de retentietijden en berekening via piekoppervlak. Hierbij wordt gecorrigeerd m.b.v. interne standaarden.
Bepaling:PAK, GC/MS TSQ
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater
Rapportagegrens:0.1 μg/l
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:7 dagen
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (volledig vullen)
Componenten:
(RG = 0.1 μg/l)acenaftyleen; acenafteen; fluoreen; fenantreen; antraceen; fluoranteen; pyreen; benzo(a)antraceen; chryseen; benzo(b)fluoranteen; benzo(k)fluoranteen; benzo(a)pyreen; dibenzo(ah)antraceen; benzo(ghi)peryleen; indeno(1,2,3-cd)pyreen; naftaleen
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 19-03-2022 23:16:09 ]