Disclaimer en privacy

Verklaring over de aansprakelijkheid aangaande het gebruik van de website en de omgang met persoonsgegevens en privacy rechten.

De website van WLN B.V. en WLN Business B.V. (hierna gezamenlijk “WLN”) is met zorg samengesteld. WLN streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. WLN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Statement
WLN verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert WLN u over wie WLN is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van WLN.

Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

WLN gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Wie is WLN
WLN bestaat uit WLN B.V. en haar dochteronderneming WLN Business B.V. WLN B.V. is een onderneming voor analyse, onderzoek en advies op het gebied van (water)kwaliteit voor de twee drinkwaterbedrijven WBG en WMD. WLN Business B.V. richt zich op de gehele waterketen voor vraagstukken die betrekking hebben op de waterkwaliteit. We streven ernaar om ons blijvend te onderscheiden door specifieke kennis van de primaire processen in de waterketen te hebben en houden. Hierdoor willen wij op een efficiënte wijze en kwalitatief hoog niveau onze diensten verlenen.

WLN ondersteunt en ontzorgt zijn klanten in de hele waterketen met advies over en onderhoud van waterinstallaties en met laboratoriumfaciliteiten. Wij willen deze missie realiseren door het leveren van producten, diensten en kennis op het gebied van water. WLN is gevestigd aan de Rijksstraatweg 85 te Glimmen.

Verantwoordelijke
WLN B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en de AVG.

Voor welke doeleinden verwerkt WLN uw persoonsgegevens?
WLN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder ten behoeve van:
– Het voeren van de klantenadministratie op bedrijfsniveau;
– Nieuwsbrief (alleen emailadres)
– Contactformulier
• NAW
• Naam contactpersoon
• Telefoonnummer
• Geslacht
• E-mailadres

WLN verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie.

WLN verwerkt persoonsgegevens via de klantenservice en de website. Dit gebeurt op basis van voorafgaande toestemming.

Waarvoor gebruikt WLN cookies?
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hoe zorgt WLN voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
WLN gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. WLN neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. WLN deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van WLN kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. WLN maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Verwerkersovereenkomsten worden ook gesloten met derden die formeel geen persoonsgegevens voor WLN verwerken, maar die vanwege de aard van hun dienstverlening aan WLN de persoonsgegevens die WLN verwerkt zouden kunnen inzien.

Vertrouwelijkheid en beveiliging
WLN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. WLN kan uw (persoons)gegevens verder alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

WLN verstrekt wel persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering), gesloten convenanten of anderszins indien sprake is of lijkt te zijn van een situatie waarbij de openbare orde of veiligheid in het geding is.

Bewaartermijnen
WLN bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar WLN worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan WLN. Geeft u daarbij duidelijk aan of het gaat om een inzageverzoek op grond van artikel 35 Wbp/15 AVG, een correctieverzoek op grond van artikel 36 Wbp/16 AVG of een verwijderingsverzoek op grond van artikel 36 Wbp/17 AVG. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor WLN) maakt.

Voor de verstrekking van een afschrift van uw (persoons)gegevens kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen. Voor zover dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander noodzakelijk is kunnen wij inzage of een afschrift van (persoons)gegevens weigeren. Verwijdering van (persoons)gegevens zullen wij weigeren indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van die gegevens voor ons van aanmerkelijk belang is of bewaring op de grond van een wettelijk voorschrift is vereist.

Hoe kunt u kenbaar maken dat u geen commerciële uitingen meer wilt ontvangen?
U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële uitingen. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal WLN u met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Privacybeleid van derden
Op de website van WLN wordt verwezen naar een aantal andere, niet bij WLN behorende, websites. WLN kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact opnemen met WLN?
Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de WLN of de klantenservice. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8:00-17:00 uur via telefoonnummer 050-4022121. Via het contactformulier op internet www.WLN.nl. Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen naar WLN B.V. of WLN Business B.V. Rijksstraatweg 85, 9756 AD Glimmen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. WLN is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?
WLN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. WLN raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 12 maart 2018.