Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WLN BUSINESS B.V. 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

WLN BUSINESS B.V.: statutair gevestigd te Glimmen, gemeente Groningen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66898153.

WLN B.V.: statutair gevestigd te Glimmen, gemeente Groningen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41009052.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan WLN BUSINESS B.V. een opdracht verstrekt.

Opdracht: een opdracht tot het verrichten van diensten, overeengekomen tussen WLN BUSINESS B.V. en Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die WLN BUSINESS B.V. doet, alle overeenkomsten die zij sluit en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 De Opdracht

 1. De Opdracht omvat al hetgeen tussen Opdrachtgever en WLN BUSINESS B.V. is overeengekomen, waaronder doch niet uitsluitend een omschrijving van de werkzaamheden, de prijs die Opdrachtgever verschuldigd is aan WLN BUSINESS B.V. (waarbij de genoemde prijs exclusief btw is) en zo mogelijk de termijn en/of een tijdschema waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn voltooid.
 2. Bij significante overschrijding van de afgesproken levertijden, zal WLN BUSINESS B.V. spoedig met de Opdrachtgever overleggen.

Artikel 4 Gegevensverzameling

 1. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle voor de Opdracht relevante gegevens (waaronder tekeningen en overige documentatie) op verzoek van WLN BUSINESS B.V. te overleggen.
 2. WLN BUSINESS B.V. mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van deze gegevens en zal een aanbieding hierop baseren. Opdrachtgever zal – voor zover in verband met de Opdracht noodzakelijk – ontbrekende of foutieve gegevens tijdig herstellen of aanvullen.
 3. Indien in verband met de Opdracht een visuele inspectie is vereist, zal Opdrachtgever alles in het werk stellen om de inspectie tijdig, veilig en volledig te kunnen uitvoeren, eventueel onder leiding en begeleiding van een door Opdrachtgever hiervoor aangewezen persoon.

Artikel 5 Prijs

WLN BUSINESS B.V. is gerechtigd jaarlijks per de 1e van de maand januari de overeengekomen tarieven aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (2015 = 100), de index te berekenen over de voorgaande periode van een jaar over de maanden augustus tot en met augustus. Voorts kunnen zich – lopende de contractperiode – bijzondere kostenverhogingen voordoen als gevolg van de geopolitieke situatie (waaronder bijvoorbeeld  militaire conflicten) en/of maatregelen, al dan niet van overheidswege, verband houdende met een pandemie, dan wel als gevolg van de pandemie zelf. Te denken valt aan schaarste van relevante grondstoffen, brandstoffen, personeel en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen. Dergelijke kostenverhogingen zijn niet aan WLN BUSINESS B.V. toerekenbaar en worden tussentijds voor de desbetreffende onderdelen (in geval het totaal van deze kostenstijging uitstijgt boven de op dat jaar van toepassing zijnde indexering) voor het meerdere doorbelast.

Artikel 6 Betalingen

 1. WLN BUSINESS B.V. behoudt zich het recht voor een voorschotnota en/of periodieke rekeningen te verzenden.
 2. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na 30 dagen is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim waarna zowel de wettelijke handelsrente als de buitengerechtelijke kosten door Opdrachtgever aan WLN BUSINESS B.V. verschuldigd zijn. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van WLN BUSINESS B.V. op Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Opdracht en daarmee direct samenhangende Opdrachten onmiddellijk opeisbaar.
 3. WLN BUSINESS B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen hij aan WLN BUSINESS B.V. is verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op, noch is Opdrachtgever bevoegd de betaling om een andere reden op te schorten.
 5. Indien WLN BUSINESS B.V. ingeval van verzuim van Opdrachtgever meer kosten heeft moeten maken dan de wettelijk verschuldigde buitengerechtelijke kosten, waaronder advocaatkosten, dan dient Opdrachtgever ook die kosten te vergoeden.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen, wordt Opdrachtgever indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de Opdracht mocht voortvloeien, alsmede in het geval van (het aanvragen van) zijn faillissement, surseance van betaling, liquidatie, of indien hij onder beheer, bewind, of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft WLN BUSINESS B.V. het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter keuze van WLN BUSINESS B.V., alsmede op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en/of van de opschorting en/of de ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die WLN BUSINESS B.V. ten laste van Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Tenzij bij het verlenen van de Opdracht anders is overeengekomen, verplicht WLN BUSINESS B.V. zich tot geheimhouding van de informatie die Opdrachtgever in het kader van de Opdracht aan WLN BUSINESS B.V. verschaft.
 2. Echter, indien als gevolg van het door Opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek bij derden misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit WLN BUSINESS B.V. van de verplichting tot geheimhouding in de mate die het redelijkerwijs nodig heeft om zo nodig tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen.
 3. Indien naar het oordeel van WLN BUSINESS B.V. op grond van de resultaten van het onderzoek gevaar is te duchten voor de volksgezondheid, dan wel indien een wettelijke verplichting hiertoe bestaat, ontheft dit WLN BUSINESS B.V. van zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de desbetreffende autoriteiten. In dat geval informeert WLN BUSINESS B.V. Opdrachtgever, alvorens tot mededeling over de gevaartoestand over te gaan.

Artikel 9 Beschikkings- en auteursrechten

 1. Onverminderd de bepalingen omtrent intellectuele en industriële eigendomsrechten waaronder begrepen de bepalingen van de Auteurswet en behoudens het bepaalde in art. 8 van deze voorwaarden, heeft Opdrachtgever het uitsluitende beschikkingsrecht over de binnen het kader van de Opdracht aan hem uitgebrachte rapporten, adviezen etc. van WLN BUSINESS B.V.
 2. Uitgebrachte rapporten mogen door Opdrachtgever slechts woordelijk, in hun geheel en met vermelding van de naam van WLN BUSINESS B.V. worden gepubliceerd. Publiceren in andere vorm is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van WLN BUSINESS B.V..
 3. Het gebruik van het resultaat van de Opdracht voor reclame, alsmede het gebruik van de naam van WLN BUSINESS B.V. in welk verband dan ook is slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van WLN BUSINESS B.V.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. WLN BUSINESS B.V. is jegens Opdrachtgever aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en Opdrachtgever WLN BUSINESS B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij WLN BUSINESS B.V. heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkomingen binnen een redelijke termijn te herstellen en WLN BUSINESS B.V. niet aan deze sommatie heeft voldaan.
 2. Voor vergoeding van schade komt evenwel alleen in aanmerking de schade die maximaal gelijk is aan het bedrag van de betreffende opdracht en het bedrag waartegen WLN BUSINESS B.V. verzekerd is middels haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, afhankelijk van welk bedrag het laagst is. De polis en het bedrag van de maximaal verzekerde schade kan desgewenst worden verstrekt.
 3. De aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst wordt in alle gevallen uitgesloten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart WLN BUSINESS B.V., zijn medewerkers en de met toepassing van art. 11 bij de uitvoering van de Opdracht betrokkenen tegen aanspraken van derden (waaronder begrepen het personeel en medewerkers van Opdrachtgever), die op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van de Opdracht, een en ander alleen voor zover WLN BUSINESS B.V. zich ook jegens Opdrachtgever op uitsluiting of vermindering van zijn aansprakelijkheid kan beroepen.

Artikel 11 Uitvoering door derden

De Opdracht aan WLN BUSINESS B.V zal exclusief worden uitbesteed bij WLN B.V. (WLN BUSINESS B.V. is een 100% dochter van WLN B.V., WLN B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nummer L075).

Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht er op toe te zien dat WLN BUSINESS B.V. haar werkzaamheden zodanig kan uitvoeren dat de veiligheid van de personen, die door of vanwege WLN BUSINESS B.V. in verband met de Opdracht worden ingezet, is gewaarborgd en hun gezondheid is beschermd.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Verschillen van mening tussen Opdrachtgever en WLN BUSINESS B.V. zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
 2. Alle geschillen naar aanleiding van de Opdracht zullen worden beslecht door de rechter, bevoegd in het arrondissement, waar WLN BUSINESS B.V. is gevestigd.
 3. Op deze Opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden liggen bij WLN BUSINESS B.V. ter inzage en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.