Algemene toelichting

Algemene toelichting op onderzoek en rapportage door WLN BUSINESS BV, versie 01

In deze algemene toelichting op onderzoek en rapportage door WLN BUSINESS BV wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over de werkwijzen met betrekking tot opdrachten en tarieven, monsterneming, uitvoering, rapportage van onderzoek, disclaimers, geheimhouding en bewaartermijnen. Door WLN BUSINESS BV uitgebrachte rapporten dienen altijd gelezen te worden in samenhang met deze toelichting.

Opdrachten en tarieven
Op alle opdrachten aan WLN BUSINESS BV zijn de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan WLN BUSINESS BV (AV WLN BUSINESS BV 2017) van toepassing. Deze voorwaarden zijn elders op deze internetsite weergegeven onder Algemene voorwaarden WLN BUSINESS BV. WLN BUSINESS BV hanteert vaste tarieven voor de diverse analyses. Voor bepaalde analyses worden de opstartkosten van een analysetechniek in rekening gebracht. Per verwerkt monster wordt daarnaast een tarief voor de administratie/verwerkingskosten in rekening gebracht. Voor bemonstering geldt een voorrijtarief en een tarief voor de bemonsteringskosten per monsternamepunt. De tarieven zijn inclusief standaard rapportage. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van aard en omvang van een onderzoek kan een offerte op maat worden gemaakt. Daarnaast worden voor een aantal standaardonderzoeken speciale pakketprijzen gehanteerd. Op verzoek levert WLN BUSINESS BV een offerte voor het in overleg met de opdrachtgever vastgestelde onderzoek.
Alle opdrachten aan WLN BUSINESS BV worden exclusief uitbesteed bij WLN BV. WLN BV is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nummer L075.

Monsterneming
De monsterneming voor WLN BUSINESS BV wordt exclusief uitgevoerd door WLN BV. WLN BV is door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend voor de monsternemingen van drink-, grond-, oppervlakte-, afval- en zwembadwater ten behoeve van (an)organische parameters en microbiologische parameters onder nummer L075. Een aantal metingen ‘in het veld’ en de conservering en distributie van de monsters vallen onder de erkenning.
Monsternemingen en conservering vinden plaats volgens de geldende (geaccrediteerde) methoden. Wanneer de bemonstering niet door WLN BV is uitgevoerd, wordt dit vermeld op het analyserapport met ‘derden’. De gerapporteerde resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster. Indien monsters niet in de voorgeschreven flessen, en/of niet met de voorgeschreven conservering en/of met een temperatuur afwijkend van het 1-8°C traject worden aangeleverd, zal gerapporteerd worden met een disclaimer. Hiervoor wordt het SIKB protocol 3001, versie 3 (2009) gevolgd. Bij afwijkingen zal WLN in overleg treden met de opdrachtgever.

Conservering en monsterflessen
Op verzoek wordt door WLN geadviseerd over de wijze van monsterneming, de benodigde hoeveelheid monster en de conservering. De benodigde monsterflessen worden door WLN ter beschikking gesteld. In overleg kunnen monsterflessen worden gebracht en monsters worden opgehaald. Hiervoor worden voorrijkosten in rekening gebracht.

Analyse
WLN BV hanteert analysemethoden die veelal conform een norm methode zijn. Daarnaast worden door WLN BV onderbouwde ‘eigen methoden’ toegepast. Voor iedere analysemethode is een maximale tijdsduur tussen monsterneming en analyse, inclusief toetsing van de analyse aan de kwaliteitscriteria, gedefinieerd. Deze houdbaarheid van het monster is afhankelijk van de stabiliteit van de betreffende parameter in de monsters. Indien deze houdbaarheid is overschreden, wordt een disclaimer geplaatst.
In het Overzicht Analyses wordt een overzicht gegeven van de bij WLN BV toegepaste analysemethoden. Hierin wordt extra informatie gegeven over de toegepaste analysemethoden waarbij, voor zover van toepassing, zijn aangegeven:
• conform referentiemethode of eigen methode
• beginsel
• erkenning door de Raad voor Accreditatie
• prestatiekenmerken
• analysetraject ofwel houdbaarheid
De meetonzekerheid in de meetwaarde wordt bepaald door een groot aantal factoren die een bijdrage leveren aan het eindresultaat. De monsterneming wordt (vooralsnog) buiten beschouwing gelaten. De schatting van de meetonzekerheid wordt bepaald door de prestatiekenmerken ‘juistheid’ en ‘reproduceerbaarheid binnen het laboratorium’. WLN BV hanteert hierbij het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Flexibele scope
WLN BV heeft verrichtingen geaccrediteerd onder een flexibele scope. Hierbij is het mogelijk nieuwe componenten toe te voegen aan een geaccrediteerde methode zonder deze vooraf te laten toetsen door de accrediterende instelling. Controle en toetsing wordt achteraf uitgevoerd. WLN BV heeft daartoe de nodige procedures opgesteld die door de Raad voor Accreditatie (RvA) als accrediterende instelling zijn goedgekeurd en in de scope van WLN BV zijn opgenomen onder de flexibele scope. Klik hier voor de actuele accreditatie status van methoden en componenten.
Bij de Raad voor Accreditatie is verificatie van de scope voor deze verrichting(en) mogelijk op methode niveau en niet meer op component niveau. Indien u daarover expliciet geïnformeerd wilt worden kunt u contact opnemen met de Raad voor Accreditatie (www.RvA.nl).

Statistisch significante telgebieden bacteriologisch onderzoek
Bij membraanfiltratietechnieken (bacteriën van de coligroep 37 °C, Escherichia coli, Enterococcen, sulfiet reducerende Clostridia, Pseudomonas en Aeromonas) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 100 verdachte kolonies per plaat.
Bij de gietplaatmethode (koloniegetal 22 °C, 30 °C en 36 °C) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 300 kolonies per plaat.
Bij de spatelplaatmethode bij Legionella, geldt een statistisch significant telgebied tussen 10 en 200 kolonies per plaat.
Indien er tellingen buiten de genoemde telgebieden gerapporteerd worden moet de gerapporteerde waarde als indicatief worden beschouwd (conform NEN-EN-ISO 8199:2007).

Rendementen
Regelmatig worden door WLN BV de rendementen van de verschillende analyses bepaald. Indien de rendementen kleiner zijn dan 75%, corrigeert WLN BV voor de rendementen van de analyses. De actueel geldende rendementen per component worden op verzoek aangeleverd.

Uitbesteding van onderzoek
Uitbesteding van onderzoek aan andere laboratoria vindt plaats volgens de daarvoor binnen WLN BV geldende voorschriften en procedures. Het onderzoek wordt bij voorkeur uitbesteed aan een laboratorium dat beschikt over een RvA-accreditatie voor het betreffende onderzoek. WLN BV blijft verantwoordelijk voor de resultaten van uitbesteed onderzoek. Op het rapport is aangegeven welke delen van het onderzoek zijn uitbesteed, bij welk laboratorium dat is gebeurd en of dit laboratorium voor de betreffende analyse RvA-geaccrediteerd is.

Rapportage
Uw opdracht aan WLN BUSINESS BV wordt exclusief uitbesteed bij WLN BV. Zij voeren de overeengekomen analyses uit onder accreditatienummer L075 van de Raad voor Accreditatie.
De rapportage van WLN BV wordt integraal door WLN BUSINESS BV overgenomen.

WLN BUSINESS BV kent verschillende vormen van rapportage. In overleg met de opdrachtgever kan de gewenste vorm van rapportage worden vastgesteld. Hierbij kan worden gekozen uit een of meerdere van de volgende mogelijkheden:
• Standaardrapportage per monster: rapport per monster met alle onderzochte parameters (indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt, wordt op deze wijze gerapporteerd)
• Overzichtsrapportage van verschillende monsters en/of parameters, al dan niet over een bepaalde periode: hierbij is het onder andere mogelijk meerdere monsters van een proces van dezelfde datum of de resultaten van een monsterpunt over een bepaalde periode naast elkaar te zetten in het rapport
• Grafische presentatie: als bij overzichtsrapportage, maar dan in grafiekvorm waarbij een selectie van monsterpunten en/of parameters wordt weergegeven (bijvoorbeeld trendanalyse)
• Signaleringsrapportage: rapportage van resultaten die afwijken van vooraf door de opdrachtgever vastgestelde grenswaarden. Deze rapportage kan direct na het constateren van de afwijking zowel telefonisch als schriftelijk plaatsvinden.
• Projectrapportage: rapportage van water technologisch onderzoek, waarin naast projectdoelstelling, projectomschrijving, eventuele analyseresultaten en projectopbrengst ook de advisering kan worden opgenomen.
• Digitale rapportage: naast de schriftelijke rapportage kunnen de resultaten van onderzoek digitaal worden aangeleverd waardoor het direct inlezen of bewerken van de resultaten met behulp van software van de opdrachtgever kan plaatsvinden.

Op elk standaard rapport wordt met betrekking tot de resultaten van het onderzoek altijd vermeld:
• Parameter en gevolgde analysemethode
• De eenheid waarin het resultaat wordt uitgedrukt
• Het resultaat
• Rapportagegrens: Wanneer een resultaat onder de rapportagegrens ligt, wordt dit gerapporteerd als ‘ < rapportagegrens’. De rapportagegrens is over het algemeen aanzienlijk hoger dan de aantoonbaarheidsgrens. Uitzonderingen hierop vormen bijvoorbeeld de biologische onderzoeken, waarbij de rapportagegrens gelijk is aan de aantoonbaarheidsgrens. • Onderzoeksleider: contactpersoon voor de opdrachtgever en verantwoordelijk voor interne afstemming, voortgangsbewaking en rapportage. Daarnaast wordt aanvullende informatie op het rapport vermeld indien: • De analyse niet heeft plaatsgevonden binnen het daarvoor geldende analysetraject • Onderzoek of delen daarvan zijn uitbesteed • Toetsing van resultaten aan (wettelijke of vooraf door de opdrachtgever vastgestelde) normen plaatsvindt • Er afwijkingen zijn ten opzichte van de te volgen analysemethode • Er relevante opmerkingen zijn met betrekking tot het monster • Er relevante opmerkingen zijn met betrekking tot de analyse Routinematige beoordelingen zoals normtoetsingen zijn vaak geautomatiseerd. WLN rapporteert, indien van toepassing, afgeronde waarden. Toetsingen vinden plaats op ruwe, niet afgeronde waarden. Indien een gerapporteerde waarde gelijk is aan de grenswaarde kan de ruwe niet afgeronde waarde net boven of net onder de grenswaarde liggen. Afrondingen voor chemische parameters vinden plaats conform NEN 1047. Microbiologische parameters worden afgerond op 2 significante behalve de MPN methodes. Deze zijn niet afgerond. Exacte informatie over de uitgevoerde analyses (analysetraject, omstandigheden, etc.) kan per monster en/of per analysemethode worden opgevraagd bij WLN BUSINESS BV. Disclaimers:
• Eventuele toetsingen, interpretaties en adviezen op het rapport vallen buiten de RvA-accreditatie.
• De resultaten hebben, voor zover relevant, alleen betrekking op de beproefde objecten.

Geheimhouding en bewaartermijnen materialen en gegevens
WLN BV en BUSINESS BV verstrekken slechts gegevens en resultaten aan de opdrachtgever. Informatieverstrekking naar derden vindt uitsluitend plaats na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Monsters worden onder geconditioneerde omstandigheden bewaard tot het onderzoek geheel is afgerond. Dit geldt niet voor de microbiologische monsters, deze worden de volgende dag afgevoerd. Deze termijn kan op verzoek van de opdrachtgever worden verlengd. Alle gegevens met betrekking tot een onderzoek, inclusief de ruwe analysegegevens, worden gedurende een periode van tenminste 5 jaar bewaard.

Technologische ondersteuning
Naast laboratoriumonderzoek verstrekt WLN water technologisch advies aan opdrachtgevers. WLN adviseert bij de opzet van nieuwe en de optimalisatie van bestaande zuiveringsprocessen en over verschillende vormen van waterbehandeling, zowel voor drink-, industrie-, oppervlakte- en afvalwater als voor zwemwater. Daarnaast is WLN opdrachtgevers van dienst bij het optimaliseren van analyseprogramma’s en de waterkwaliteitsbewaking op de langere termijn.

Informatie
Voor uitgebreidere informatie kunt u contact opnemen met WLN BUSINESS BV. Elders op deze internetsite vindt u adres, routebeschrijving, telefoonnummer en de namen van de verschillende contactpersonen per aandachtsveld.
Eerdere versies van deze ‘Algemene toelichting’ zijn op aanvraag beschikbaar:
versie 01 (geldig van 1 januari 2017)