Drinkwater: Onderzoek & Wateranalyse

WLN is geaccrediteerd voor het uitvoeren van alle controles voor de Drinkwaterwet. Als onafhankelijk expert op het gebied van drinkwateronderzoek en drinkwaterzuivering kunnen wij u wat dit betreft volledig ontzorgen.

Op deze pagina vindt u:

• Wat is drinkwater?
• Drinkwaterkwaliteit
• Hard water
• Drinkwateronderzoek & Wateranalyse
• Drinkwateronderzoek in Nederland
• Werkwijze en accreditatie WLN

Wat is drinkwater?

Wat drinkwater onderscheidt van andere soorten en typen water is dat het direct geschikt is voor menselijke consumptie. Waterleidingbedrijven winnen grond- of oppervlaktewater en zuiveren dit tot een waterkwaliteit die voor consumptie geschikt is. In Nederland wordt door het oppompen van grond- of oppervlaktewater jaarlijks 1,1 miljoen m3 zuiver en streng gecontroleerd drinkwater geleverd, dat tot het beste ter wereld behoort. In Nederland wordt zelfs hoge kwaliteit gezuiverd water gebruikt om mee te douchen of het toilet door te spoelen.

Drinkwaterkwaliteit

Drinkwater staat centraal voor de volksgezondheid en in Nederland gaan we erg ver om de beste kwaliteit drinkwater te kunnen leveren. Drinkwater is een primair goed en mag geen risico’s opleveren voor de volksgezondheid. Dit is in de Drinkwaterwet en in het Drinkwaterbesluit nader uitgewerkt. Daarin staan specifieke eisen voor drink- en warm tapwater. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt deze normen vast in overleg met de waterleidingbedrijven op basis van adviezen van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Gezondheidsraad. De richtlijn die de Europese Unie heeft opgesteld voor het drinkwater, is ook geïntegreerd in de Nederlandse wetgeving. Voor leveranciers van zogenoemd ‘natuurlijk mineraalwater’ en bronwater gelden andere wettelijke eisen, zoals het Warenwetbesluit Verpakte waters.

Naast water (H2O) bevat drinkwater natuurlijke mineralen zoals calcium en magnesium. Door de goede zuivering bevat het Nederlandse drinkwater geen aantoonbare hoeveelheden colibacteriën, streptokokken en legionellabacteriën.

WLN analyse organische chemie

Hard water

In drinkwater zit calcium en magnesium dat neerslaat wanneer je het water kookt. Deze neerslag wordt door veel mensen ‘kalk’ genoemd. Omdat in regio’s verschillende bronnen worden gebruikt om drinkwater te maken zit er ook verschil in de hoeveelheid kalk die in het water wordt aangetroffen. Ook wordt het drinkwater soms onthard door het waterleidingbedrijf.
Als er veel kalk in het water zit spreekt men van hard water, anders is het zacht water. Hoewel kalk de smaak kan beïnvloeden, is het niet schadelijk voor de gezondheid.

Hardwater heeft een aantal nadelen:

• Bij verwarming van water valt op dat hoe harder het water is, hoe meer kalkaanslag er ontstaat.
• Kalk is nadelig voor het energieverbruik en de levensduur van apparaten.
• Met hard water is er ook meer wasmiddel nodig.

Maar zacht water kan ook nadelen hebben. Te zacht water kan een te lage zuurgraad hebben. Hierdoor kunnen bepaalde metalen oplossen uit de waterleidingbuizen en in het water terechtkomen. Ook kunnen wanneer een waterontharder wordt gebruikt soms bacteriën op de filters gaan groeien.

Een interessant gegeven is dat de hoeveelheid kalk die aangetroffen wordt in mineraalwater stukken meer is dan is toegestaan voor drinkwater.

Drinkwateronderzoek & Wateranalyse

WLN is expert in drinkwateronderzoek, en verricht alle wettelijk vereiste metingen. Naast alle vereiste analyses zijn er bij WLN ook veel aanvullende analyses mogelijk om aan alle wensen en behoeften te kunnen voldoen.

Water dient volgens de wetgeving aan meerdere criteria te voldoen, om geschikt te zijn voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Hieronder valt dus drinkwater en gezuiverd water afkomstig uit een eigen waterzuiveringsinstallatie.

Drinkwateronderzoek dient regelmatig uitgevoerd te worden om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. WLN controleert, test en verricht wateranalyse voor al uw drinkwater conform de wetgeving op onderstaande microbiologische parameters onderzoeken:

• E. coli en coliformen
• Het kiemgetal bij 22˚C
• Enterococcen

Drinkwateronderzoek in Nederland

Vele organisaties in Nederland houden zich bezig met de controle van de kwaliteit en betrouwbaarheid van drinkwater. Het is belangrijk om te kiezen voor een waterlaboratorium dat hiervoor geaccrediteerd is.

Controles worden uitgevoerd om de drinkwaterkwaliteit te bewaken, maar ook om de waterkwaliteit van grondwater en oppervlaktewater, bestemd voor drinkwaterproductie, te controleren. De uitkomsten van de analyses van drinkwater die de waterbedrijven uitvoeren worden jaarlijks gerapporteerd door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De gegevens voor deze rapportage worden verzameld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tijdens analyses ten behoeve van drinkwateronderzoek in Nederland worden onder meer de volgende parameters gemeten:

• Organoleptische parameters (kleur, geur en smaak)
• Fysisch-chemische parameters (pH, temperatuur, hardheid)
• Toxische parameters (lood, pesticiden en kwik)
• Microbiologische parameters (colibacteriën, enterococcen)
• Ongewenste parameters (nitraat, nitriet, fluor)
• Gewenste parameters (opgelost zuurstof, zouten).

Nederland houdt zich veel bezig met projecten op het gebied van drinkwateronderzoek. Hierbij wordt samengewerkt binnen verschillende organisaties. Binnen KWR, Watercycle Research Institute vindt het bedrijfstakonderzoek (BTO) plaats. Het RIVM maakt deel uit van het Nederlandse en internationale kennisnetwerk over drinkwater. De brancheorganisatie van de Nederlandse waterleidingbedrijven is de VEWIN (Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland).

Accreditatie voor controle Drinkwaterwet

Beschikt u als zorginstelling, vakantiepark, camping, zwembad of industrieel bedrijf over een collectieve watervoorziening en/of een collectief leidingnet? Of gebruiken uw klanten door u onthard water? Dan dient u te voldoen aan de controlevoorschriften van de Drinkwaterwet. Dit betekent dat monsterneming, metingen en analyse uitsluitend uitgevoerd mogen worden door een laboratorium dat is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. WLN beschikt over deze accreditatie.

Zekerheid voor u en uw klanten

In het geval van drinkwateronderzoek verrichten wij alle wettelijk vereiste metingen. Bovenop deze eisen kunnen wij aanvullende analyses doen. Hierdoor laten wij niets aan het toeval over. Dit zorgt voor absolute zekerheid voor u en uw klanten.

Wanneer wij stuiten op (ernstige) afwijkingen, brengen wij u onmiddellijk op de hoogte. Daarbij geven wij meteen aan welke acties ondernomen moeten worden. Hierdoor worden mogelijke risico’s tot een minimum beperkt en zorgen wij dat zo min mogelijk tijd verloren gaat.

Opstellen meetprogramma’s

Indien gewenst of vereist, kan WLN u ook helpen bij het opstellen van (wettelijk vereiste) meetprogramma’s. Daarnaast kunnen wij voor u eventueel benodigde jaarrapportages opstellen. Hierdoor nemen wij u veel werk uit handen.

Advisering drinkwaterzuivering

Bij WLN beschikken we niet alleen over biologische en chemische kennis. Als kenniscentrum van Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater beschikken onze watertechnologen en -adviseurs over jarenlange ervaring op het gebied van drinkwaterzuivering. Ze kennen de praktijk en zijn op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen. Als onafhankelijke partij kunnen wij u hierdoor goed adviseren bij de aanschaf en het ontwerp van nieuwe installaties, de optimalisatie van bestaande installaties en het totale beheer.

Meer weten over drinkwateronderzoek?
Neem contact op met Jeroen van Nuil.
06-224 64 248