Kan WLN bronwater testen op drinkwaterkwaliteit?

Ja, dat kan, al kan het, afhankelijk van het gebruik, een kostbare zaak worden. Om bronwater te beoordelen op geschiktheid als drinkwater dienen formeel alle parameters zoals vermeld in het Drinkwaterbesluit gemeten te worden. In het Drinkwaterbesluit staat onder meer dat moet worden gekeken naar alle mogelijke vervuilingen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om vervuiling met oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen en zware metalen.

Als het water voor eigen gebruik is, maken wij eerst een inschatting van eventuele bedreigingen. Het gaat dan om de diepte van de bron, de aanwezigheid van industrie, vuilstortplaatsen en land- en tuinbouwactiviteit in de directe omgeving. Als we naar aanleiding van deze inschatting geen bedreigingen constateren en het bronwater bestemd is voor eigen gebruik, kan worden volstaan met een beperkt onderzoek. WLN kan dan een veldanalist bij u langs sturen om het bronwater te bemonsteren. Een goedkopere optie is dat u het monster zelf neemt. Kiest u hiervoor, dan kan WLN u de daarvoor bestemde monsterflessen met conserveermiddelen opsturen.

Wanneer het water beschikbaar wordt gesteld aan derden, bijvoorbeeld aan gasten op een camping, dient er volgens de wet een uitgebreid periodiek analyseprogramma uitgevoerd te worden. Dit betekent dat er elke maand een bemonstering moet worden uitgevoerd. U kunt WLN inschakelen voor het opstellen en uitvoeren van het meetprogramma. Het meetprogramma moet worden goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).