Analyse methode legionella gewijzigd

Met ingang van 1 januari 2019 is de wettelijk verplichte methode voor het bepalen van legionellabacteriën in water gewijzigd. Ten opzichte van de vorige methode zijn er een aantal zaken veranderd. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

In mei 2017 is een nieuwe norm voor de bepaling van legionellabacteriën in water vastgesteld en gepubliceerd. Deze norm, NEN-EN-ISO 11731:2017 ‘Water – Telling van Legionella’, is de opvolger van NEN 6265:2007. De wettelijke verplichting voor het toepassen van de nieuwe norm trad in werking op 1 januari 2019. Vanaf die datum voert WLN de bepaling van legionellabacteriën in water volgens de nieuwe methode uit.

Wat is er veranderd:

Inzet tijd
De inzet tijd (de tijd tussen monstername en in behandeling nemen op het laboratorium) is nog steeds 24 uur. Maar deze termijn kan, als 24 uur praktisch niet haalbaar is, worden verlengd tot 48 uur, mits de genomen monsters koel worden bewaard tussen de 2 en 8 °C. In een dergelijk geval zullen we een opmerking (“Monster ingezet tussen 24 en 48 uur na monsterneming”) op het rapport plaatsen.

Monstervolume
Er dient meer volume geanalyseerd te worden. Hiermee dient rekening gehouden te worden met de inhoud van de monstername potten. We hebben de inhoud daarom vergroot naar 600 ml.

Stoorflora
Om de stoorflora te reduceren, die eventueel tot een n.t.b. (niet te bepalen) resultaat kan leiden, voeren we een verplichte extra zuurstap uit.

Directe methode
WLN voert geen directe methode meer uit. Als de bepaling in een monster niet volgens de nieuwe norm kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij monsters met zeer veel storende flora) wordt n.t.b. als analyseresultaat gerapporteerd.

Rapportage
Op het analyserapport wordt bij elk monster ook de bemonstermethode, het inzetvolume, het analyseproces en de gebruikte voedingsmedia inclusief tijd van inzetten gerapporteerd.

Als u nog vragen heeft over de nieuwe methode kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via telefoonnummer 050 – 402 21 59 of via e-mailadres klantenservice@wln.nl.