LC-MS screening: resultaat OMV verwijdering in kaart

Momenteel is er veel aandacht voor technieken om resten van medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater te verwijderen. LC-MS screeningsmethodieken zijn geschikt om de effectiviteit van deze technieken te beoordelen. Met deze technieken kan ook in kaart worden gebracht in welke mate organische microverontreinigingen (OMV) aanwezig zijn in effluent van bestaande zuiveringen en in oppervlaktewater.

Afbreken medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen
Om het oppervlaktewater in Nederland zo schoon mogelijk te houden doen waterschappen momenteel onderzoek naar technieken om medicijnenresten uit het effluent van rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) te verwijderen en investeren bedrijven in de glastuinbouw in installaties om resten van gewasbeschermingsmiddelen uit hun (bedrijfs-)afvalwater te halen.

Het gaat hierbij vaak om technieken waarbij resten van medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen worden omgezet en afgebroken. De vraag hierbij is welke organische verbindingen hierdoor ontstaan. Willekeurig bekende verbindingen analyseren geeft geen goed antwoord op deze vraag.

Toepassing LC-MS screeningsmethodieken
Het laboratorium van WLN beschikt over LC-MS screeningsmethodieken voor water. Met deze methodieken kunnen we bekende en onbekende organische verbindingen detecteren. Door het water bij onderzoek naar technieken voor het verwijderen van resten van medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen voor en na de behandeling te screenen, kan goed worden beoordeeld hoe effectief de techniek is en in welke mate er afbraakproducten ontstaan.

Ook voor het vergelijken van de hoeveelheid organische microverontreinigingen in effluenten van bestaande zuiveringen en oppervlaktewater zijn de LC-MS screeningsmethodieken geschikt.

Interessant voor uw onderzoek?
Graag denken wij met u mee over wat de LC-MS screeningsmethodieken kunnen betekenen voor uw onderzoek.

Wilt u meer weten over de LC-MS screeningsmethodieken?
Neem contact op met Jeroen van Nuil.
06-224 64 248