Peter van der Maas officieel lector Duurzame Watersystemen

Dr.ir. Peter van der Maas is op vrijdagmiddag 1 november officieel geïnaugureerd als lector Duurzame Watersystemen aan Van Hall Larenstein. In Leeuwarden hield Peter zijn inaugurele rede “Duurzame watersystemen, samen werken aan evenwicht” om vervolgens door Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur, officieel geïnaugureerd te worden. Het lectoraat wordt ondersteund door WLN en CEW.

Praktisch toepasbare kennis en innovaties
In het lectoraat Duurzame Watersystemen van hogeschool Van Hall Larenstein werken docenten, onderzoekers en studenten aan het ontwikkelen en delen van praktisch toepasbare kennis en innovaties die bijdragen aan het beschikbaar houden van schoon en voldoende zoetwater.

Noodzaak duurzaam waterbeheer
Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang, maar de beschikbaarheid wordt steeds minder vanzelfsprekend. Door intensivering van landbouw en groei van bevolking, welvaart en industrie neemt het gebruik van zoetwater toe. Tegelijkertijd komt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan als gevolg van vervuiling met nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit vraagt om duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer, waarbij de beschikbaarheid van voldoende, schoon zoetwater wordt veiliggesteld voor drinkwater, natuur en recreatie, landbouw en industrie.

Gastsprekers
Voor het middag vullende programma rond zijn inaugurele rede had Peter van der Maas enkele gastsprekers uitgenodigd. Onder leiding van dagvoorzitter ir. Hilde Prummel (directeur WLN) gaven zij hun visie op duurzame watersystemen en de samenwerking met het lectoraat. Onder de titel “Duurzame watersystemen, wat zijn dat?” konden zo’n 150 belangstellenden rekenen op bijdragen van prof.dr. Annemarie van Wezel (Professor of Environmental Ecology, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, Universiteit van Amsterdam), drs.ing. Jan Roelsma (Senior Planadviseur Waterkwaliteit, Wetterskip Fryslân), ir. Henk Brink (Manager Strategie en Kwaliteit, WMD drinkwater) en dr.ir. Bert Hamelers (Programmadirecteur, Wetsus).

Inaugurele rede
Tijdens zijn inaugurele rede ging Peter van der Maas in op zijn overwegingen die volgens hem belangrijk zijn voor het lectoraat. Zo verklaarde hij wat duurzame watersystemen in zijn ogen zijn, wat het belang is om voldoende schoon water te behouden en waarom evenwichten daarin een centrale rol spelen. Daarnaast bekeek hij voor welke uitdagingen wij als professionals en als samenleving staan. De rol die praktijkgericht onderzoek binnen hogescholen daarbij kan spelen, en waarom samenwerken daarbij essentieel is, was een mooie afsluiter richting het officiële moment van inauguratie.