Pilot verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met BODAC: inzending Waterinnovatieprijs

De pilot waarmee wordt onderzocht wat de potentie is van Biological Oxygen Dosed Activated Carbon (BODAC) als techniek voor de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater, is één van de inzendingen voor de Waterinnovatieprijs. De pilot wordt uitgevoerd door waterschap Vechtstromen, WMD Drinkwater, NieuWater BV, WLN en Jotem Waterbehandeling BV met financiële steun van het Vechtstromen Innovatiefonds en STOWA.

Op grond van een eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie lijkt de BODAC techniek een zéér interessante (kosteneffectieve) innovatieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. De verwijderingsrendementen voor medicijnresten (gidsparameters) zijn relatief hoog, de kosten en de CO2 footprint zijn relatief laag.

Het pilotonderzoek moet aantonen dat deze doelen in de praktijk te realiseren zijn, de technologie verder verfijnen en met conclusies en aanbevelingen komen voor brede toepasbaarheid. De BODAC pilotinstallatie wordt op dit moment door een breed consortium van partijen gebouwd bij de Puurwaterfabriek te Emmen.

Bekijk de inzending op Winnovatie.nl