Samen tegen medicijnresten in oppervlaktewater in Noord-Nederland

Op 12 november is door een breed Noord-Nederlands netwerk uit de watersector en gezondheidszorg een convenant ondertekend om de hoeveelheid medicijnresten in het water in Noord-Nederland structureel te verminderen. WLN is een van de ondertekenaars van dit convenant.

Impact op ecosysteem en drinkwaterwinning
In Nederland komt op jaarbasis zo’n 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater terecht, ondanks de vele maatregelen die genomen worden om het rioolwater in Nederland te zuiveren (RIVM, 2016). Deze stoffen kunnen een grote impact hebben op het ecosysteem en op de drinkwaterwinning. Neem daarbij dat het medicijngebruik naar verwachting toeneemt als gevolg van de vergrijzing dan is het niet meer dan logisch om in samenwerking met alle betrokkenen te kijken hoe de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen.

Concrete pilots en projecten
Vanuit de landelijke aanpak van de Ministeries Infrastructuur en Waterstaat/Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in Noord Nederland een netwerk opgericht om samenwerking op dit gebied te versterken en kennisuitwisseling te vergemakkelijken, en om concrete pilots en projecten op te starten die bijdragen aan de vermindering van medicijnresten in afvalwater en ‘meer gezonde jaren’ in Noord-Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • meer vormen van duurzame zuivering;
  • voorlichting over medicijnresten;
  • inzamelen van overgebleven medicijnen;
  • ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde.

Bij de samenwerking zet iedere partij zich in vanuit de eigen positie en rol en vanuit het gedeelde maatschappelijk belang. Met de ondertekening van het convenant werd deze samenwerking door alle partijen bezegeld.

Ondertekenaars convenant
Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Centre of Expertise Water Technology, Healthy Ageing Network Northern Netherland.