Aftrap serious game voor watertransitie Groningen

Voor de provincie Groningen is nu en in de toekomst voldoende zoetwater beschikbaar hebben geen vanzelfsprekendheid. Om een oplossing te vinden voor deze uitdaging is samenwerking met alle stakeholders noodzakelijk. Voor de ondersteuning van dit proces ontwikkelen Waterbedrijf Groningen, KWR, NHL Stenden, University of Exeter (UK) en WLN binnen het project Aqua ludens (‘spelend water’) een serious game. De begeleidingsgroep van het project kwam op 12 oktober 2021 voor het eerst bijeen om, onder meer, een serious game te spelen. Hierbij bleek dat er uit het spelen van een dergelijk spel veel lessen te leren zijn. De belangrijkste wijze les: het gaat erom wat stakeholders (burgers, natuur, landbouw, overheid en bedrijven) willen en wat de watertransitie voor hen betekent.

Watertransitie
In de provincie Groningen is het niet vanzelfsprekend dat er, nu en in de toekomst, voldoende zoetwater beschikbaar is voor alle functies, zoals drinkwater, industrie, landbouw en natuur. Om, ook in periodes van droogte, alle functies van voldoende (zoet) water te kunnen voorzien zijn nieuwe oplossingen nodig – een watertransitie. Een toekomstbestendige oplossing moet worden ontwikkeld in een gemeenschappelijk proces met alle stakeholders, waardoor inzicht in en begrip voor elkaars belangen kan ontstaan en gezamenlijk op zoek wordt gegaan naar oplossingen.

Project Aqua ludens
Uit overleg tussen Waterbedrijf Groningen, KWR en WLN is het project Aqua ludens (‘spelend water’) tot stand gekomen. Hierbinnen wordt voor alle stakeholders (ook diegenen zonder specialistische waterkennis) een instrumentarium ontwikkeld om dit proces te ondersteunen. Centraal in het instrumentarium staat een serious game om de watertransitie te ondersteunen door:

  • inzicht te geven in de samenhang van wateraanbod en watervraag op regionaal en lokaal niveau;
  • zichtbaar te maken welke impact maatregelen en investeringen hebben, en hoe de nu beschikbare keuzes de toekomst kunnen beïnvloeden;
  • de impact van scenario’s inzichtelijk te maken;
  • gezamenlijk het ‘zoekproces’ te doorlopen van de mogelijke impact van de scenario’s.

Onderwijsinstelling NHL Stenden en de University of Exeter (UK) dragen bij aan het project vanuit hun kennis van het ontwerpen en ontwikkelen van serious games.

Begeleidingsgroep Aqua ludens; serious game watertransitie Groningen

Eerste bijeenkomst begeleidingsgroep
Voor het project is een begeleidingsgroep geformeerd waarin diverse stakeholders deelnemen. Op 12 oktober 2021 kwam deze groep voor het eerst bij elkaar. Om kennis te maken met serious gaming en om het gesprek te starten over de uitdagingen die spelen in Groningen, hebben de deelnemers kort een serious game gespeeld. Tijdens de nabespreking bleek dat er veel lessen te leren zijn via een dergelijke spelervaring. Er zijn elementen naar voren gekomen die voor het verloop van het traject van belang zijn, zoals:

  • Hydrologische uitdaging: Het realiseren van een betrouwbare zoetwatervoorziening is niet enkel een uitdaging in het omgaan met droogte, maar ook in het goed verwerken van waterovervloed en het vasthouden van water op het moment dat dit beschikbaar is. Hierbij kan worden gezocht naar slimme combinaties van functies en een veerkrachtig systeem op de lange termijn.
  • Institutionele uitdaging: Naast externe oorzaken, zoals droogte en toenemende watervraag, worden watertekorten en balansvraagstukken ook veroorzaakt door institutionele uitdagingen, zoals de verschillende schalen waarop stakeholders kijken naar de uitdaging omtrent zoetwaterbeschikbaarheid (regionaal, landelijk, internationaal), het toepassen van innovaties en de aannames en uitgangspunten waarop de huidige keuzes voor zoetwatergebruik worden gebaseerd (zoals het spoelen van toiletten met drinkwater).

De wijze les uit deze eerste bijeenkomst is dat het gaat om wat iedereen wil en wat de watertransitie voor hen betekent.

En nu verder
Op basis van de opbrengsten van een stakeholderanalyse, een systeemanalyse en de uitkomsten van deze eerste bijeenkomst wordt de komende maanden gewerkt aan een eerste conceptueel ontwerp van de serious game. De begeleidingsgroep blijft hierbij nauw betrokken via regelmatige bijeenkomsten.

Meer weten over het project Aqua ludens?
Neem contact op met Arjen Kok.
+31 621530471