Vergroten drinkwaterproductie door inzet infiltratie Weerdenbras

De vraag naar drinkwater stijgt en in droge periodes is er minder water beschikbaar voor de productie van drinkwater. Waterbedrijf Groningen loopt hierdoor tegen de grenzen van de drinkwaterproductie aan en is daarom op zoek naar mogelijkheden om deze op (relatief) korte termijn te kunnen vergroten.

Infiltratie gezuiverd oppervlaktewater
In een verkenning kwam de optie naar voren om op productielocatie De Punt tijdens de relatief “natte maanden” extra oppervlaktewater uit de Drentsche Aa te zuiveren en het overschot aan (deels) gezuiverd water te infiltreren in de ondergrond van terrein Weerdenbras. Het geïnfiltreerde water kan vervolgens worden teruggewonnen voor gebruik in de grondwaterzuivering van locatie De Punt. In een bijeenkomst met externe stakeholders werd het idee in eerste instantie positief ontvangen. Naast het benodigde geohydrologische onderzoek wordt op dit moment gekeken naar de technische haalbaarheid.

Haalbaarheid verhogen productie oppervlaktewaterzuivering
Voor het water van de Drentsche Aa wordt geïnfiltreerd hoeft het niet alle stappen van de oppervlaktewaterzuivering te doorlopen, maar zuivering tot en met de actiefkoolfiltratie is in ieder geval noodzakelijk. Om inzicht te krijgen in de technische uitvoerbaarheid van infiltratie van oppervlaktewater moet onder meer worden onderzocht of en hoe de productie van het betreffende deel van de zuivering kan worden verhoogd van 600 – 800 m³/h naar ongeveer 1.000 m³/h.

Coagulatie en sedimentatie
Bij verhoging van de productie van de coagulatie treedt het probleem op dat het huidige vlokmiddel te kleine vlokken oplevert, die zeker in combinatie met de lagere watertemperatuur in de “nattere maanden” slechter bezinken. De troebelheid van het water neemt hierdoor teveel toe. Om dit probleem te voorkomen is onderzoek gedaan met een hulpvlokmiddel (Wisprofloc). Door toevoeging van dit middel worden de reeds gevormde vlokken vergroot en zullen deze beter bezinken. Uit het onderzoek bleek dat de troebelheid van het water door de inzet van Wisprofloc ondanks het verhogen van de productie gedurende het onderzoek op een aanvaardbaar niveau bleef.

Dubbellaags- en actiefkoolfilters
De dubbellaags- en actiefkoolfilters zijn ontworpen voor een productiecapaciteit van maximaal 875 m³/h. Onduidelijk is of bij een productie van 1.000 m³/h het te zuiveren water goed en gelijkmatig over alle filters verdeeld blijft. Dit is namelijk nodig voor het goed werken van de zuivering. Een kortdurende hydraulische test kan hier inzicht in geven. Bij deze test wordt het debiet over de zuivering stapsgewijs verhoogd van ongeveer 880 m³/h naar 1.000 m³/h. Dit verhoogde debiet wordt gedurende minimaal één week gehandhaafd.

Overige aandachtspunten
Verder dienen een aantal andere zaken te worden onderzocht. Te denken valt aan advies over de verwijdering van schadelijke micro-organismen in de nieuwe situatie, inclusief het besluit of het water voor of na de UV-desinfectiestap van de oppervlaktewaterzuivering moet worden geïnfiltreerd en over het effect van de verminderde contacttijd op de adsorptiecapaciteit van de actiefkoolfiltratie. Ook moet worden bekeken of door de verminderde verblijftijd in het mengbekken het afvlakkingseffect wat betreft de waterkwaliteit nog wel voldoende is.

Meer weten over dit onderzoek?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121