Nieuwe stoffen onbekend en onbemind, hoe houd je ze uit het drinkwater?

Het aantal aangetoonde bekende en onbekende stoffen in het water in de ondergrond neemt toe, voornamelijk door verbeterde analyse technieken. Een deel van deze stoffen belandt uiteindelijk ook in onze drinkwater winputten. Om er vervolgens zo goed en efficiënt mogelijk drinkwater van te kunnen maken moeten we weten wat er aan stoffen op ons af komt, welke risico’s daaraan kleven en wat er gedaan kan worden om deze risico’s zo klein mogelijk te houden.

Zoeken naar onbekende stoffen door brede screening

Met de analysetechnieken Massa spectometrie LC-MS en GC-MS is een brede screening naar nog onbekende stoffen mogelijk. De aanwezigheid van bekende en onbekende stoffen wordt met deze techniek, op basis van specifieke stofeigenschappen, aangetoond. OMV’s (Organische Micro Verontreinigingen) kunnen met deze techniek in steeds lagere concentraties worden gedetecteerd.

Meer weten over stoffen op weg naar de winning

Er zijn veel bekende en onbekende stoffen op weg naar een winning. Meer gebiedskennis is nodig om beter te weten welke stoffen in het verleden in de omgeving van de winning zijn toegepast, welke stoffen daar nu nog worden gebruikt, welke van deze stoffen onderweg zijn naar de winningen en welke risico’s daaraan zijn verbonden. Het gaat dan met name om kennis van middelengebruik in de landbouw en om bedrijfsmatige en industriële activiteiten (puntbronnen). Door meer kennis van welke stoffen mogelijk op weg zijn naar de winningen, kan er gerichter naar deze stoffen worden gezocht, zijn risico’s beter in beeld en kan de zuivering worden geoptimaliseerd.

Waar nodig grondwater modellen actualiseren

Niet alleen kennis van mogelijk aanwezige stoffen, maar ook kennis van grondwaterstroming is nodig om te weten wat er werkelijk op een winning afkomt. Daarvoor gaan we de huidige grondwatermodellen daar waar nodig actualiseren.

Meer weten over gedrag en risico’s van stoffen

Als bekend is welke verontreinigingen aanwezig zijn, is de vraag of deze verontreinigingen de winning zullen bereiken en in welke chemische samenstelling. Onderweg kunnen stoffen al dan niet ‘blijven plakken’ of door processen in de bodem worden omgezet in andere stoffen (metabolieten). We willen weten welke risico’s deze stoffen opleveren en hoe ze zich gedragen in de zuivering.

Communicatie gezondheidsrisico’s onbekende stoffen

Binnen dit onderdeel stellen we ons de volgende vragen: Hoe moeten we communiceren over mogelijke gezondheidsrisico’s van nieuwe stoffen in relatie tot drinkwaterkwaliteit? Hoe moeten we richting de klanten omgaan met verschillen tussen risicoperceptie en actuele risico’s? En wat is een goede strategie in de omgang met de media?