Voldoende zoet water beschikbaar, nu en in de toekomst

De vraag naar zoet water neemt toe. Klimaatverandering speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast is er steeds meer water nodig om het oppervlaktewatersysteem door te spoelen, zodat het niet verzilt en nutriënten voldoende verdund worden. Industrieën gebruiken drinkwater als zij niet over voldoende alternatieve zoet waterbronnen kunnen beschikken. We moeten voor nu en voor de langere termijn de beschikbaarheid van zoet water in de regio duurzaam veiligstellen.

Op zoek naar alternatieve zoet waterbronnen

De beschikbaarheid van zoet water in de provincie Groningen is vooral in droge periodes een issue, omdat de aanvoercapaciteit vanuit het IJsselmeer grenzen kent. Daarom pleiten we voor een scenariostudie naar de totale watervraag (drink-, industrie- en overig water) in het noorden en naar de beschikbare (zoet water)bronnen. De uitkomsten zijn van belang bij de landelijke discussie (Delta programma zoet waterbeschikbaarheid) over de verdeling van zoet water.

Zoektocht Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s)

Om te kunnen voorzien in de toekomstige drinkwatervraag en ruimte te reserveren voor nieuwe winningen, is landelijk afgesproken te zoeken naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). Het gaat om de reservering van grondwatervoorraden voor mogelijke winning in de toekomst. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de provincie, als vergunningverlener en hoeder van de provinciale ruimtelijke ordening. Zoeken naar passende functiecombinaties kan dit proces versnellen. Deze zoektocht leidt tot de reservering van mogelijkheden voor grondwaterwinning in de provinciale ruimtelijke ordening (inclusief grondwaterbeschermingsgebied).

Goed beeld van verzilting

Door het winnen van zoet grondwater wordt het zoute water in diepere lagen omhoog getrokken. Door meer water te onttrekken kan de verzilting daarom toenemen. De grondwaterwinningen van Waterbedrijf Groningen bij De Punt en Onnen zijn hier gevoelig voor. We willen goed inzicht behouden in de ontwikkeling van deze verzilting.

Grip op Niet In Rekening Gebracht gebruik, lekdetectie en optimalisatie afgiftesturing

Het Niet In Rekening Gebracht gebruik (NIRG) loopt langzaam op bij beide waterbedrijven. Het gaat daarbij om substantiële hoeveelheden drinkwater. Bij een NIRG van 5% gaat het bij Waterbedrijf Groningen om circa 2 miljoen m3 drinkwater per jaar en bij WMD om circa 1,5 miljoen m3 per jaar. Het is lastig om hier goed grip op te krijgen, omdat er verschillende, zowel technische als administratieve, oorzaken zijn. Door de bijdrage van fysieke lekken aan het NIRG te verlagen, is er minder overlast voor de klant, is er meer drinkwater beschikbaar en dalen de kosten. Daarom zijn we hard bezig om, met inzet van nieuwe technologie, lekken sneller en nauwkeuriger te detecteren. De ontwikkeling van een ‘smart grid’ kan hierbij helpen: een combinatie van leidingnetwerken, District Metered Area’s (DMA’s), sensoren, leidingnetmodellen en dataverwerkingstechnieken. Dit zal ook een beter actueel beeld geven van de drukken, en daarmee de afgifte, in het distributienet.