Biologisch-actiefkoolfiltratie voorkomt biofouling op RO membranen

Sinds 2010 produceert de UPW-fabriek ultra puur water uit effluent van de RWZI Emmen. Op basis van bijna tien jaar ervaring kan worden geconcludeerd dat RWZI-effluent een prima bron is voor industriewater. Om biofouling in de omgekeerde osmose (RO) installatie van de UPW-fabriek te voorkomen, wordt succesvol biologisch-actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) als voorzuivering toegepast. Een technologie die mogelijk ook potentie heeft voor het verwijderen van geneesmiddelen uit RWZI-effluent. WLN stond mede aan de wieg van deze innovatieve waterzuivering van de UPW-fabriek en is nog altijd betrokken bij de bedrijfsvoering.

Ultra puur water uit RWZI-effluent
NieuWater, een joint venture van WMD en waterschap Vechtstromen, produceert sinds 2010 ultra puur water (UPW) voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De UPW-fabriek heeft een capaciteit van maximaal 8.200 m3 ultra puur water per dag. De NAM gebruikt het geproduceerde water voor de productie van stoom. De bron voor deze waterfabriek is het effluent van de RWZI Emmen.

Robuuste zuivering met laag chemicaliën gebruik
Uitgangspunt bij het ontwerp van de UPW-fabriek was destijds om het gebruik van chemicaliën tot een minimum te beperken. De wisselingen in de kwaliteit van het effluent van de RWZI maakten dat de zuivering robuust diende te zijn. Met de keuze voor een uitgebreide combinatie van verschillende zuiveringstechnieken is het mogelijk gebleken om deze veranderingen in voedingswaterkwaliteit goed op te vangen. De zuivering bestaat uit ultrafiltratie (UF) gevolgd door twee in serie geschakelde biologisch-actiefkoolfilters met zuurstofdosering (zogenaamde BODAC filters: Biological Oxygen Dosed Activated Carbon), een dubbel-pass omgekeerde osmose installatie (RO) en ten slotte electro-deïnonisatie (EDI). Alle spoelwater- en concentraatstromen die ontstaan bij de waterzuivering worden weer naar de RWZI geleid.

Voorkomen biofouling RO membranen
Biofouling is een van de meest voorkomende typen vervuiling bij RO installaties. Bij de UPW-fabriek wordt sinds de start succesvol biologisch-actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) toegepast als voorzuivering voor RO: biofouling op de RO membranen blijft afwezig. Op basis van bijna tien jaar praktijkervaring wordt geconcludeerd dat BODAC een duurzame en robuuste voorzuivering voor RO-installaties is, zeker bij hergebruik van afvalwater.

Geneesmiddelen verwijderen uit afvalwater
Naast het voorkomen van biofouling op membranen blijkt de BODAC-technologie in staat te zijn om geneesmiddelen vergaand uit het RWZI-effluent te verwijderen. Binnen het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV), thema Granulair Kool, onder leiding van STOWA en het ministerie van IenW, wordt momenteel onderzocht of de BODAC-technologie een haalbare methode is voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater. Op de website van STOWA kunt u meer lezen over deze haalbaarheidsstudie.

Op H2O-online zijn recent twee artikelen verschenen over de UPW-fabriek in Emmen:
Ultrapuur water uit RWZI-effluent; bijna 10 jaar ervaring in Emmen
Geen biofouling op omgekeerde-osmosemembranen door voorzuivering met biologisch-actiefkoolfiltratie

Meer informatie over het werk van WLN bij de UPW-fabriek leest u in de case op onze website.

Wilt u meer weten over de UPW-fabriek of de BODAC-technologie?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121