Nieuwe wetgeving zwembaden: voldoet u aan de regeling?

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht geworden. De nieuwe regeling zwemwater is onderdeel van de Omgevingswet. In de nieuwe zwemwaterregeling is meer ruimte voor innovatie en eigen inzichten, maar er worden wel een risico-inventarisatie en beheersplan en een uitgebreidere monitoring van de waterkwaliteit vereist. WLN kan zwembaden ondersteunen bij alle veranderingen.

Nieuwe zwemwaterregeling
Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht geworden. De nieuwe regeling zwemwater is onderdeel van de Omgevingswet.

Gevolgen voor zwembaden in het kort
Deze nieuwe regelgeving biedt ruimte voor innovatie en eigen inzichten, maar brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Concreet betekent de wijziging de volgende zaken:

 • De lijst met de maandelijks te meten parameters is fors uitgebreid.
 • Bepaalde grenswaarden zijn aangescherpt.
 • Elke zweminrichting moet over een risico-inventarisatie en beheersplan beschikken.
 • De in het beheersplan vermelde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de hygiëne en veiligheid te waarborgen.

Uitgangspunten zwemwaterregeling
De provincie is toezichthouder gebleven. In de oude regelgeving stonden heel veel verplichtingen/eisen waaraan een zweminrichting moest voldoen. Hierbij kon de inspecteur van de provincie u wijzen op bepaalde tekortkomingen die niet in overeenstemming waren met deze verplichtingen/eisen. Deze strakke eisen maakten dat bepaalde innovaties niet doorgevoerd konden worden. Met de nieuwe regelgeving zijn deze eisen overboord gegooid. Het is echter niet zo dat het fout is als u deze eisen blijft hanteren.

In de nieuwe regelgeving is de exploitant van een zweminrichting zelf verantwoordelijk gesteld voor de wijze waarop hij/zij het zwembad exploiteert. Aan de hand van een risico-inventarisatie moet de zwembadexploitant aantoonbaar maken dat de wijze waarop het zwembad geëxploiteerd wordt, veilig is. De nieuwe wet biedt dus heel veel ruimte voor nieuwe innovaties.

Monitoring waterkwaliteit
In de nieuwe regelgeving zijn er dus veel meer vrijheden voor de exploitatie van de zweminrichting. Daartegenover staat dat het door een geaccrediteerd laboratorium uit te voeren maandelijkse onderzoek veel uitgebreider is. De door de zwembadhouder uit te voeren metingen (vrij en gebonden chloor, zuurgraad en doorzicht) blijven gelijk als in de oude regelgeving.

In de oude regelgeving werd alleen koloniegetal 37 ˚C als bacteriologische parameter gemeten. Deze parameter is komen te vervallen. In plaats hiervan worden drie verschillende micro-organismen gemeten:

 • Pseudomonas
 • Enterokokken
 • Sulfietreducerende Clostridia

Bij de maandelijkse controle worden uiteraard ook nog steeds vrij chloor, gebonden chloor, zuurgraad en doorzicht vastgesteld. Voor de zuurgraad wordt er een nauwer venster gehanteerd waarbinnen de waarde moet blijven.
Naast de hierboven aangegeven parameters moet voor elk bad ook maandelijks de troebelheid worden gemeten.

Voor elk hoofdbad moeten, naast de nu gebruikelijke parameters kaliumpermanganaarverbruik en ureum, ook de volgende parameters worden gemeten:

 • Chloride
 • Nitraat
 • Waterstofcarbonaat (bufferend vermogen)

De parameters chloride en nitraat geven inzicht in de verversingsgraad van het zwemwater. Voorheen was dat voornamelijk ureum, maar met een actief koolfilter kan ureum selectief worden verwijderd, zodat er minder goed inzicht is in de verversingsgraad van het zwemwater. Waterstofcarbonaat was ook al vermeld in de oude regelgeving. Deze hoefde echter alleen te worden gemeten als er twijfel was over de kwaliteit ten aanzien van deze parameter. De waarde van deze parameter zegt iets over de pH stabiliteit (bufferend vermogen) en mogelijke kalkagressieve eigenschappen van het zwemwater.

In de oude regelgeving zaten, behalve gebonden chloor, geen parameters die inzicht gaven in de aanwezigheid van desinfectie bijproducten (DBP’s), terwijl de aanwezigheid van deze stoffen veel overlast kunnen geven. Daarom moet in de nieuwe regelgeving, elk hoofdbad eens per kwartaal worden onderzocht op de volgende stoffen:

 • Trihalomethanen (Chloroform, Bromoform en bijbehorende tussenproducten)
 • Chloraat
 • Bromaat

Tot slot moet, eens per jaar, de lucht worden gecontroleerd op de aanwezigheid van trichlooramine.

Een en ander betekent dat de kosten voor het maandelijkse wettelijk verplichte onderzoek hoger zijn geworden.

Overzicht meetprogramma’s
In de Tabel is het meetprogramma van de nieuwe regelgeving weergegeven met de bijbehorende nieuwe grenswaarden. Elke parameter is ingedeeld in een beoordelingsklasse, waarbij klasse I de zwaarste beoordelingsklasse is.

Onder- of overschrijding van een klasse I parameter betekent dat het bad onmiddellijk moet worden gesloten voor publiek. Pas nadat middels nieuwe metingen is aangetoond dat de kwaliteit weer volgens de gestelde eisen, is mag het bad weer geopend worden voor publiek.
Klasse II betekent dat het bad gesloten moet worden na twee opeenvolgende overschrijdingen.
Klasse III betekent dat het bad gesloten moet worden na drie opeenvolgende overschrijdingen.

Meer weten over de nieuwe zwemwaterwetgeving?
Neem contact op met Team Klant.
050 – 402 2159