Innovatie in analysetechniek

Als drinkwaterlaboratorium is WLN betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe innovatieve analysetechnieken, zoals RT-PCR methoden voor microbiologisch onderzoek en non-target screening (NTS) voor de detectie van onbekende organische microverontreinigingen.

LC-MS screening waterlaboratorium

Modernste analysetechnieken voor bewaking drinkwater

Als erkend drinkwaterlaboratorium bewaken wij de hoge kwaliteit van het Nederlandse drinkwater. Ons lab is daartoe uitgerust met de modernste analysetechnieken. Wij investeren continu in de ontwikkeling en implementatie van de nieuwste innovaties voor wateronderzoek.

WLN-medewerkers hebben zitting in verschillende (inter)nationale werk- en adviesgroepen op het gebied van wateronderzoek en waterbehandeling. Hierdoor zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en werken we mee aan de ontwikkeling van nieuwe analysetechnieken.

RT-PCR methoden

WLN hecht veel waarde aan het toepassen van RT-PCR methoden, gebaseerd op het vaststellen van RNA (genetisch materiaal) in drinkwatermonsters. Deze methoden zijn gevoeliger en sneller dan de in de drinkwaterwetgeving gangbare kweekmethoden.

E. coli bacterie
WLN heeft de basis gelegd voor de RT-PCR methode voor de detectie van de E. coli bacterie in drinkwater. Met deze RT-PCR methode kan de aanwezigheid van één E. coli bacterie per honderd milliliter binnen vier uur worden aangetoond. Dit is een aanzienlijke tijdswinst ten opzichte van de kweektechnieken waarbij dit minimaal 24 uur vergt. In samenwerking met de andere Nederlandse drinkwaterlaboratoria is de PCR methode verder ontwikkeld en geïmplementeerd.

Voordeel drinkwaterbedrijf
Drinkwaterbedrijven hebben na een calamiteit of een ingreep in het drinkwaterleidingnet baat bij een snellere uitslag. De levering van drinkwater kan dan eerder worden hervat wanneer gebleken is dat het water veilig is voor consumptie. Dit is ook een groot voordeel voor de afnemers van het drinkwater.

Voedingsmiddelenindustrie
Deze voordelen gaan ook op voor de voedingsmiddelenindustrie. In de bedrijfsprocessen binnen deze sector komen hygiënische veiligheid en water samen. Het spreekt voor zich dat een snellere goedkeuring van het proceswater na reparaties of andere ingrepen deze bedrijven veel voordelen oplevert.

Wettelijke verankering
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 12 december 2019 formeel toestemming gegeven om de RT-PCR methode voor E. coli, onder voorwaarde, als alternatief te gebruiken voor de wettelijk voorgeschreven kweekmethode. Deze voorwaarde houdt in dat, wanneer de aanwezigheid van E. coli wordt aangetoond met de RT-PCR methode, er een bevestiging plaats moet vinden met de kweekmethode. Echter, wanneer er geen E.coli wordt aangetoond met de RT-PCR methode mag direct worden geconcludeerd dat het watermonster voldoet aan de wettelijke norm voor E. coli in drinkwater.

Enterokokken
Ook voor de andere indicator voor fecale verontreiniging van water, enterokokken, heeft WLN al enige jaren een snelle RT-PCR methode beschikbaar die veelvuldig wordt toegepast. Deze RT-PCR-methode richt zich echter uitsluitend op de vier meest voorkomende intestinale enterokokken (WHO) en niet op de volledige groep van enterokokken die met de kweekmethode wordt aangetoond. Dit maakt dat de huidige RT-PCR methode voor enterokokken niet als alternatief kan worden gebruikt voor de wettelijk voorgeschreven kweekmethode. Momenteel wordt door de gezamenlijke drinkwaterlaboratoria van Nederland en Vlaams België gewerkt aan een RT-PCR methode voor de volledige groep van enterokokken, zodat de complete controle op fecale indicatoren aanzienlijk wordt versneld.

Non-target screening (NTS)

WLN loopt in Nederland mede voorop bij de toepassing van non-target screening (NTS) voor waterkwaliteitsonderzoek. Deze methodiek is belangrijk voor de detectie van onbekende organische microverontreinigingen.

Non-target screening (NTS)
Wereldwijd neemt de productie van stoffen in hoeveelheden en aantallen steeds verder toe. Een deel van die stoffen, zowel bekende als onbekende, komt uiteindelijk in het milieu terecht. Monitoring van elke afzonderlijke stof is praktisch en financieel niet uitvoerbaar. Door middel van non-target screening kunnen chemische stoffen in water, boven een drempelwaarde, zo compleet mogelijk kwalitatief in beeld worden gebracht. Hiermee wordt het risico dat nieuwe organische microverontreinigingen niet worden opgemerkt beter afgedekt. Voor non-target screening kunnen diverse (complementaire) analytische methoden worden gebruikt zoals GC-MS en LC-HRMS.

NTA 8033
WLN heeft actief bijgedragen aan een nieuwe Nederlandse richtlijn voor non-target screening voor organische stoffen in water, Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8033. Toepassing van deze richtlijn zorgt dat door laboratoria, binnen bepaalde marges, dezelfde kwaliteit wordt geboden en dat de onderlinge resultaten zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn.

Analyse PFAS in water

De PFAS problematiek is erg actueel en heeft de afgelopen periode regelmatig het nieuws gehaald. Over de risico’s van deze stoffen wordt in Nederland en op Europees niveau volop gediscussieerd. Ze worden ook genoemd in de nieuwe herziene Europese Drinkwaterrichtlijn (EU Drinking Water Directive).

Begin 2020 is WLN gestart om de bestaande reeks van LC-MS componenten, variërend van bestrijdingsmiddelen tot zoetstoffen, uit te breiden met alle PFAS componenten die in de Europese Drinkwaterrichtlijn worden genoemd. Hiermee kan WLN ook voldoen aan de strenge Nederlandse normen die naar verwachting in de wetgeving worden opgenomen.

Alle 25 PFAS componenten die WLN kan analyseren, zijn te vinden in de parameterlijst op onze website.

Meer weten over onze onderzoeksmethoden?
Neem contact op met Jeroen van Nuil.
06-224 64 248